Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmelik

RESMÎ GAZETE 27 Kasım 1991 — Sayı : 21064                                           

Yönetmelik Hacettepe Üniversitesinden :

 

Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Kuruluş

Madde 1 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü maddesinin (j) bendine uygun olarak Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı bir birim olmak üzere "Hacettepe Üniversitesi Tıbbi Genetik Uygulama ve Araştırma Merkezi" kurulmuştur.

Kapsam

Madde 2 — Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Klinik Genetik, Metabolizma, Hematoloji, Nöroloji ve İmmünoloji üniteleri, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Radyoloji Anabilim Dallarında yürütülen konu ile ilgili uygulama ve araştırma faaliyetlerini kapsayan "Merkez" bu yönetmelik hükümlerine tabidir.

Amaç

Madde 3 — Merkezin amaçları aşağıda gösterilmiştir. a) Tıbbi genetiği ilgilendiren bütün disiplinlerdeki eğitim ve öğretimi desteklemek, b) Bu konuda lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren birimlerin temel ve uygulamalı araştırmalarının sürdürülmesine imkân sağlamak, desteklemek ve bu araştırma sonuçlarının uygulamaya konulmasına yardımcı olmak, c) İlgili Türk ve uluslararası bilim ve araştırma kurumları ile işbirliği yapmak, bu konudaki bilimsel faaliyetlere katılmak, d) Kongre, konferans ve seminerler düzenlemek, bilimsel yayın yapmak, e) Halkın genetik hastalıkları ve bunlardan korunma konusunda aydınlatılmasını sağlamaktır.

Organlar

Madde 4 — Merkezin organları Merkez Müdürü, Merkez Kurulu ve Merkez Yönetim Kurulundan oluşur.

Merkez Müdürü

Madde 5 — Merkez Müdürü, Merkezin kapsamına giren birimlerde görevli öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten Müdür yeniden atanabilir. Merkez Müdürünün, kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere, Merkezde görevli aylıklı öğretim üyeleri arasından üç yıl için atayacağı en çok iki yardımcı bulunur. Merkez Müdürü, Merkez'in uygulama, araştırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olup, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetimi ile ilgili tedbirleri alır. Müdür, Merkez kurullarına başkanlık eder, Merkez çalışmalarının gerektirdiği görevlendirmeleri yapar, her öğretim yılı sonunda ve istendiğinde Merkez'in genel durumu ve işleyişi hakkındaki raporunu, Merkez Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunar. Müdür görevinden ayrılacağı hallerde yardımcılarından birini veya Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden birini vekil bırakır.

 

Merkez Kurulu

Madde 6 — Merkez Kurulu Müdürün başkanlığında Müdür Yardımcıları ve Merkezi oluşturan birimlerdeki öğretim üyelerinden oluşur. Merkez Kurulu akademik bir organı olup, Merkez'in eğitim, öğretim, bilimsel araştırma ve yayın faaliyetleri ve faaliyetlerle ilgili esasları kararlaştırır. Merkez Yönetim Kuruluna üye seçer.

Merkez Yönetim Kurulu

Madde 7 — Merkez Yönetim Kurulunun Kuruluşu, İşleyişi, Görev ve Yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Kuruluş ve İşleyiş:  Merkez Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında, Müdür Yardımcıları ve Müdürce gösterilecek altı aday arasından Merkez Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. Merkez Yönetim Kurulu Müdürün çağrısı üzerine toplanır. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları kurabilir ve bunların görevlerini düzenler.

b) Görev ve Yetkileri:  Merkez Yönetim Kurulu idari faaliyetlerde Müdüre yardımcı bir organ olup, aşağıdaki görevleri yapar.

1 — Merkez kurulunun kararları ile tesbit ettiği esasların uygulanmasında Mudure yardım eder.

2 — Merkez'in faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sağlar.

3 — Merkez'in yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlar.

4 — Merkez elemanlannın uygulama, araştırma ve yayım konularındaki mali destek isteklerini değerlendirip önerilerde bulunur.

5 — Müdürün, Merkez'in yönetimi ile ilgili getireceği butun işlerde karar alır

6 — 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile veriien diğer görevleri yapar.

Kadrolar

Madde 8 — Merkez'in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı usulüne göre tahsis edilen kadrolara yapılan atamalar ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 uncu maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Yürürlük

Madde 9 — Hacettepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10 — Bu Yönetmelik hükümlerini Hacettepe Üniversitesi Rektörü yürütür.